Statut Fundacji Carpe Diem

Tekst jednolity

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja zostaje ustanowiona przez Marka Moritz, aktem notarialnym Repertorium A nr 11/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku sporządzonym przed Panią Małgorzatą Gardy, notariuszem we Wrocławiu.

§2

 1. Fundacja działa pod nazwą: “Fundacja CARPE DIEM”.

 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

 4. Siedzibą Fundacji są Siechnice.

 5. Fundacja posiada osobowość prawną.

 6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 7. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§3

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może tworzyć zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

 3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

 5. Dla osiągnięcia celu Fundacji może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzję o podjęciu oraz przedmiocie działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji.

 6. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do istniejących spółek.

 7. Fundacja przekazuje cały dochód na działalność statutową.

 

DZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

§4

Do statutowych celów fundacji należy wspieranie, upowszechnianie, inicjowanie i wdrażanie działań w następujących obszarach:

 1. rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej w szczególności osób niepełnosprawnych i poważnie bądź przewlekle chorych,

 2. opieki zdrowotnej i społecznej w szczególności osób niepełnosprawnych i poważnie bądź przewlekle chorych,

 3. wspierania aktywności fizycznej, gospodarczej i społecznej w szczególności wśród osób niepełnosprawnych i poważnie bądź przewlekle chorych,

 4. wspierania grup defaworyzowanych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych
  i w podeszłym wieku,

 5. stosowania nowatorskich rozwiązań wspierających różnorodne dziedziny życia społecznego, w szczególności dotyczących rehabilitacji a także ochrony i promocji zdrowia, powodujące wyrównanie szans, a także rozwój jednostek, społeczności lokalnych, instytucji oraz społeczeństwa.

§5

 1. Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami a w szczególności poprzez:

  1. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych,

  2. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć o charakterze edukacyjnym,

  3. organizowanie opieki całodobowej i czasowej,

  4. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do wsparcia w obszarach wskazanych w §4,

  5. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej oraz edukacyjnej,

  6. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

  7. prowadzenie działalności wspierającej rozwój organzacji, instytucji i placówek działających w obszarach wymienionych w §4,

  8. zbieranie środków potrzebnych na realizację celu Fundacji.

 2. Fundacja realizuje cele statutowe wskazane w §4 poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

 3. Działalność odpłatna obejmuje:

  1. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych,

  2. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć o charakterze edukacyjnym,

  3. organizowanie opieki całodobowej i czasowej,

  4. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do wsparcia w obszarach wskazanych w §4,

  5. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej oraz edukacyjnej,

  6. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

  7. prowadzenie działalności wspierającej rozwój organzacji, instytucji i placówek działających w obszarach wymienionych w §4.

 4. Działalność nieodpłatna obejmuje:

  1. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych,

  2. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć o charakterze edukacyjnym,

  3. organizowanie opieki całodobowej i czasowej,

  4. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do wsparcia w obszarach wskazanych w §4,

  5. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej oraz edukacyjnej,

  6. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

  7. prowadzenie działalności wspierającej rozwój organzacji, instytucji i placówek działających w obszarach wymienionych w §4,

  8. zbieranie środków potrzebnych na realizację celu Fundacji.

 

DZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§6

 1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania.

 2. Fundusz założycielski stanowi kwotę 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

 3. Dochodami Fundacji są:

  1. dotacje i subwencje oraz konkursy grantowe,

  2. darowizny, spadki i zapisy,

  3. subwencje od osób prawnych,

  4. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

  5. dochody ze zbiórek i imprez masowych,

  6. dochody z inwestycji finansowych i kapitałowych zgromadzonych środków,

  7. odsetki, lokaty i depozyty bankowe,

  8. inne przysporzenia majątkowe.

 1. Składniki majątkowe określone w ust.3 mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji.

§7

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte tylko dla realizacji celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§8

 1. Osoby fizyczne lub prawne z kraju lub z zagranicy, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji o wartości co najmniej
  1.000 zł (jeden tysiąc złotych) stają się sponsorem Fundacji.

 2. Osoby fizyczne lub prawne, które w inny sposób przyczyniają sie do realizacji celów Fundacji, również mogą stać się sponsorami Fundacji.

 3. Zaliczenie w poczet sponsorów Fundacji następuje na podstawie decyzji Fundatora, podjętej na wniosek Zarządu.

 

DZIAŁ IV
Organy Fundacji

§9

Organem Fundacji jest Zarząd.

§10

 1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.

 2. Pierwszym Prezesem z mocy Statutu zostaje Fundator.

 3. Członków Zarządu powołuje Fundator na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata.

 4. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 5. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy w szczególności:

  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

  2. kierowanie i organizowanie działalności Fundacji,

  3. uchwalanie okresowych i wieloletnich programów działania,

  4. gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzanie nim,

  5. tworzenie i znoszenie zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Fundacji,

  6. podejmowanie inicjatywy w przedmiocie zmiany Statutu, połaczenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,

  7. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

  8. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników.

 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub w inny sposób na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 8. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 10. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 11. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i reprezentowania na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego, dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 12. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

 13. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 14. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie przez Fundatora odwołani.

 

DZIAŁ V
Zamiana statutu Fundacji

§11

 1. Uchwałę w przemiocie zmian Statutu podejmuje Fundator, na wniosek Zarządu.

 2. Zmiana statutu może dotyczyć również zmiany celów Fundacji.

   

DZIAŁ VI
Postanowienia szczególne

§12

Po śmierci Fundatora jego kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.

§13

 1. Fundacja może połączyć sie z inną fundacją.

 2. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

§14

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania sie jej środków finansowych i majątku.

§15

Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

§16

Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
 

Koniec tekstu jednolitego Statutu Fundacji Carpe Diem.

Biuro Fundacji

Fundacja Carpe Diem, ul.Świętej Katarzyny 35/14, 55-011 Siechnice

NIP 8961578595   REGON 380221420   KRS 0000731537   
konto BNP Paribas Bank  25 1750 0012 0000 0000 3985 0745