Regulamin Szkoleń Fundacji Carpe Diem

W tym miejscu udostępniamy zasady, którymi kierujemy się organizując szkolenia

Najważniejsze informacje:

  1. Aby wziąć udział w kursie wyślij mail zgłoszeniowy na skrzynkę szkolenia@fundacjacarpediem.com.pl. lub skorzystaj z formularza rejestracyjnego na stronie fundacji.
  2. Po wysłaniu maila zgłoszeniowego bądź rejestracji poprzez formularz w ciągu 48h otrzymasz maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, dalszymi wskazówkami oraz numerem konta do wpłaty wpisowego.
  3. Wpłać wpisowe w ciągu 3 dni od otrzymania maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli nie wpłacisz wpisowego Twoje zgłoszenie zostanie usunięte. Jeśli do kursu pozostało mniej niż 14 dni – wpłać całość kwoty.
  4. Oczekuj na maila z informacją o zakwalifikowaniu na kurs.
  5. Całość opłaty za kurs wpłać do 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
  6. Oczekuj na maila z potwierdzeniem informacji organizacyjnych dotyczących dokładnego miejsca kursu, godzin trwania. Maile są wysyłane zwykle ok. tygodnia przed rozpoczęciem kursu.
  7. Aby zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty wyślij mail zgłoszeniowy na skrzynkę szkolenia@fundacjacarpediem.com.pl. Jeżeli Twoja rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu, potrącamy koszty związane z organizacją szkolenia. Aby zrezygnować z kursu bez potrąceń zrób to do 14 dni przed jego rozpoczęciem.

TREŚĆ REGULAMINU 

1. Definicje:

1.1. Organizator kursu – Fundacja Carpe Diem siedzibą w Siechnicach przy ul. Świętej Katarzyny 35/14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731537, NIP 8961578595, REGON 380221420.
1.2. Umowa – umowa cywilnoprawna o przeprowadzenie kursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do zawarcia której dochodzi poprzez przesłanie maila zgłoszeniowego na skrzynkę szkolenia@fundacjacarpediem.com.pl. oraz wpłatę wpisowego.
1.3. Uczestnik – osoba zakwalifikowana przez organizatora do wzięcia udziału w kursie.
1.4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z organizatorem umowę o przeprowadzenie kursu, która to umowa nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przepisy ogólne:
2.1. Nabór na kurs jest przeprowadzany na stronie internetowej https://fundacjacarpediem.com.pl/ za pośrednictwem maila zgłoszeniowego wysyłanego na skrzynkę szkolenia@fundacjacarpediem.com.pl. lub poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie fundacji.
2.2. Kursy organizowane są w zakresie i w terminach opisanych w szczegółowej informacji na temat kursu, zawartej na stronie internetowej organizatora, o której mowa w pkt 2.1. regulaminu.
2.3. W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach.
2.4. Osoby chcące wziąć udział w konkretnym kursie muszą spełniać wymagania dotyczące kwalifikacji, określone oddzielnie dla każdego kursu.
2.5. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie zgłoszenia oraz wpłata wpisowego w wysokości podanej w szczegółowej informacji o danym szkoleniu, przy czym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na kurs jest wpłata wpisowego. W przypadku większej ilości chętnych niż ilość przewidzianych miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje data wpłaty wpisowego.
2.6. Wpisowe wpłacone w sytuacji gdy wszystkie przewidziane na szkolenie miejsca są już zajęte, podlega zwrotowi. 
2.7. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich.
2.8. Organizator prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych na poszczególnych kursach.
2.9. Uczestnik kursu ma prawo ocenić pracę instruktora prowadzącego  szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu kursu. 

3. Opłaty:
3.1. Wpłatę wpisowego należy uiścić w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z kursu i anulowaniem zgłoszenia.
3.2. Pozostałą część opłaty za kurs należy uiścić na konto organizatora do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu.
3.3. W przypadku przesłania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu należy dokonać wpłaty całości kwoty.
3.4. Uiszczenie opłaty za kurs i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:
– udziału w szkoleniu;
– otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć;
– otrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
3.5. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu w terminie krótszym niż 14 dni przez jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o poniesione koszty zorganizowania szkolenia, proporcjonalnie do liczby uczestników. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego, pod warunkiem spełnienia przez niego wymagań dotyczących kwalifikacji.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem organizatora. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inny kurs – w zależności od woli wpłacającego. 

4. Prawo odstąpienia od umowy:
4.1. Uczestnik  będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem pkt 4.2 i 4.3 poniżej. Oświadczenie można złożyć poprzez wysyłanie stosownej informacji na skrzynkę szkolenia@fundacjacarpediem.com.pl. 
4.2. Jeżeli od zgłoszenia się na szkolenie do jego rozpoczęcia pozostało mniej niż 14 dni, to uczestnik będący konsumentem jest zobowiązany do przesłania oświadczenia o treści: „Chcę wziąć udział w kursie …… w terminie ……… Zostałem poinformowany, że w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy będę zobowiązany do pokrycia kosztów zorganizowania szkolenia, proporcjonalnie do liczby uczestników, poniesionych przez organizatora do momentu odstąpienia od umowy” za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę szkolenia@fundacjacarpediem.com.pl. 
4.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do kursu przeprowadzonego w całości przed upływem terminu 14-dniowego za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem kursu, że po spełnieniu świadczenia przez organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
4.4. Organizator zwraca wszystkie płatności otrzymane od konsumenta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta. Zwrot następuje jedynie na konto, z którego została dokonana wpłaty. 

5. Reklamacje:
5.1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą kursu najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia lub daty, w której miał być zakończony, poprzez przesłanie maila zgłoszeniowego na skrzynkę szkolenia@fundacjacarpediem.com.pl. 
5.2. W reklamacji należy wskazać: temat kursu, datę jego przeprowadzenia, przyczynę i opis zagadnienia reklamowanego, a także imię, nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika wnoszącego reklamację.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
5.4. Oceny zasadności reklamacji dokonuje organizator po sprawdzeniu realizacji kursu zgodnie z przyjętymi standardami i obowiązującymi procedurami, rozmowie z instruktorem prowadzącym kurs oraz na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
5.5. Jeżeli organizator nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, to może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy złożyć do Dolnośląskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15a i złożyć odpowiedni wniosek. 

6. Przepisy porządkowe
6.1. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w szkoleniu uczestnika, który:
– przeszkadza innym uczestnikom lub prowadzącemu szkolenie;
– znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
6.3. Zachowania opisane w pkt. 6.2. są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy uczestnika. W takiej sytuacji uczestnikowi wykluczonemu z udziału w szkoleniu nie przysługują roszczenia finansowe względem organizatora. Kwoty wpłacone przez uczestnika nie podlegają zwrotowi. 

7. Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Carpe Diem z siedzibą w Siechniczech przy ul. Świętej Katarzyny 35/14.
7.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, prowadzenia zestawienia wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia oraz w celu weryfikacji ich autentyczności. 
7.3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7.4. Dane osobowe ujawniane będą księgowości lub firmie realizującej obsługę księgowo-kadrową.
7.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uwzględniający możliwość przeprowadzenia kontroli w Fundacji, a także przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta.
7.6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na skrzynkę mailową fundacja@fundacjacarpediem.com.pl. 
7.7. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zwarcia umowy, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia.
____
Koniec regulaminu.

Biuro Fundacji

Fundacja Carpe Diem, ul. Komandorska 6 piętro 6, 50-022 Wrocław

NIP 8961578595   REGON 380221420   KRS 0000731537   
konto BNP Paribas Bank  25 1750 0012 0000 0000 3985 0745